کمیته اجرایی
 
 
نام و نام خانوادگی
 
مسئولیت
 
شماره تماس
فاطمه نکویی کارگروه خانواده                                     88233474
زهرا جباری برجسته کارگروه امور بین الملل 42781625
شهرزاد کاشف کار گروه حقوقی 42781676
لادن رضی کارگروه پژوهش و تخصصی 42781618
فاطمه پوریانژاد کارگروه منابع انسانی و سلامت 42781743
صدیقه خودجوصفت کارگروه ورزش 42781309
سیده مریم محمدی کارگروه هماهنگی و اطلاع رسانی 42781454
 
 
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید