امور زنان و خانواده

مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با مشارکت‌های مردمی باید هر خانواده یک سفیر محیط زیست باشد.

1401/6/29 سه‌شنبه
فراخوان شناسایی کسب و کارهای همسو با محیط زیست.

فراخوان شناسایی کسب و کارهای همسو با محیط زیست

مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با هدف ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از ایجاد فرصت‌های کسب و کارهای خانگی، خرد و کلان بازار محور که رویکرد های محیط زیستی را دنبال می کنند، فراخوانی برای شناسایی این گونه کسب و کارها و برگزاری نمایشگاه از برترین ها انجام شده است.

1401/6/23 چهارشنبه
فرهنگسازی برای محیط زیست باید از خانه‌ها شروع شود.

فرهنگسازی برای محیط زیست باید از خانه‌ها شروع شود

مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مدیران آموزش و مشارکت مردمی استانهای حفاظت محیط زیست کشور در مشهد گفت: ما معتقد هستیم در سازمان حفاظت محیط زیست فرهنگ سازی باید از درون خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی انجام شود و زنان به دلیل نقش تربیتی که دارند، تأثیر گذاری در تربیت نسل آینده یک ظرفیت بسیار مناسب برای تغییر سبک زندگی هستند.

1401/6/22 سه‌شنبه
انتصاب فرشته خالفی سرپرست معاونت توسعه مدیریت حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست کرمان.

انتصاب فرشته خالفی سرپرست معاونت توسعه مدیریت حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست کرمان

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد

1401/6/20 یکشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

لینک ها

قوانین و دستورالعمل ها

1401/4/8 چهارشنبه
1395/06/ 1395 شماره ابلاغیه : 45818 تاریخ ابلاغیه : 28 /06/ تاریخ تصویب : 02
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص
1395/6/ شماره 28 45818
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران
1392 در اجراي اصل یکصد و بیست وسوم( 123 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران قانون کاهش /3/ 48450 مورخ 26 / عطف به نامه شماره 70542
ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص که با عنوان لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در
1395 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. /6/ جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2
رئیس مجلس شوراي اسلامی  علی لاریجانی
1395/7/ شماره 5 80480
نهاد ریاست جمهوري (مرکز امور زنان و خانواده)  سازمان اداري و استخدامی کشور
که در « قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص » در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، به پیوست
1395 به تأیید شوراي نگهبان /6/ جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 17
1395 مجلس شوراي اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. /6/ رسیده و طی نامه شماره 45818 مورخ 28
رئیس جمهور  حسن روحانی
مرکز پژوهشها - قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/990278
1 of 3 18/01/18, 14:18
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص
ماده واحده  ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما داراي معلولیت
شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماري صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي
1389 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و /10/ اجرائی موضوع ماده( 222 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب 15
قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا
دادگستري، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاي چهل و چهار ساعت تعیین می شود.
تبصره 1 تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش
سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره 2 زمان شروع و خاتمه کار در اجراي این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می گردد.
تبصره 3 کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
تبصره 4 بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههاي تابع
مقررات اداري و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 5  در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان داراي شرایط
مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
تبصره 6  به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایاي آن، دستگاههاي اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این
قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایاي کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه
جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره 7 اعمال احکام این قانون، براي آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر
کارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامی
1395 به تأیید شوراي نگهبان رسید. /6/ تصویب شد و در تاریخ 17
رئیس مجلس شوراي اسلامی  علی لاریجانی
مرکز پژوهشها - قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/990278
2 of 3 18/01/18, 14:18
حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی ایران می باشد © 1396
مرکز پژوهشها - قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/990278
3 of 3 18/01/18, 14:18
بيشتر

پروژه ها

شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"